အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာ

 • HOME »
 • ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာ
အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ၏ အားသာခ်က္

    
 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းႏွင့္တိုက္ရိုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာပါသည္။
 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေက်ာင္းတက္ၿပီးပါက တရားဝင္အလုပ္လုပ္၊ ရပ္တည္အေျခခ်ႏုိင္သည္အထိ ကူညီလမ္းျပဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခြင့္ျပဳစာCOE ရမွသာ ေက်ာင္းလခမ်ားကို သြင္းရပါမည္။
 • မည္သည့္ Deposit ေငြကိုမွ ႀကိဳတင္ေပးရန္မလိုပါ။

 

手数料内訳wm

 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Tokyoၿမိဳ႕အပါအဝင္ Chiba, Nagoya, Shizuoka, Kobe, Fukuoka စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
 • ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ၊ ဇူလိုင္၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
 • အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီမွ မိတ္ဆက္ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ထားေသာ စာအသင္ အျပေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအေၾကာင္းအရာ

 • ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းတြင္ အၿပီးအစီးဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္ (onestop service)
  (လိုအပ္ေသာစာရြတ္စာတန္းအားလံုးျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းစာရြတ္မ်ား၏ဘာသာျပန္ ႏိုႀတီမ်ားကို ကုမၸဏီမွ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သူမ်ားက ေဆာင္ရြတ္ေပးပါသည္)။
 • ဂ်ပန္သံရံုးတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း
 • ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿပီး ေနာက္ပို္င္းဝန္ေဆာင္မႈ

 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနသားတက်ျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
 • အခ်ိန္ပို္င္းအလုပ္ ရရွိေရးအတြက္လည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း လိုအပ္လာေသာ အကူအညီမ်ားကို အမ္အမ္ဗစ္ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

 

အျခားသိလိုေသာအရာမ်ားကို ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္တြင္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္- 0933377570 အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ
အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ info@mm-biz.com မွေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္
ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ၊ ဇူလိုင္၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီ အတန္းတို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page