အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

အမ္အမ္ဗစ္

  • HOME »
  • အမ္အမ္ဗစ္

mmbiz9

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ မွတ္ပံုတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီမဖြဲ႕စည္းခင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေစလြတ္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ယခုလိပ္စာ လွည္းတန္းတြင္ ရံုးခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရေစမည့္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနပါသည္။

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရမည္။
  • မွန္ကန္တိက်ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ သံုးဆြဲသူ စိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္မႈရရွိေစရမည္။
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္၍ ရဲ့ဝင့္စြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေစရမည္။

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ၏ အားသာခ်က္

  • အသင္အျပေကာင္း၍ စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။
  • အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းတြင္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျဖည့္စည္းေပးပါသည္။
  • ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ (ဂ်ပန္စကားတတ္ကၽြမ္းသူ)မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအထိ လုိက္လံပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနသားတက်ျဖစ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ကူညီေပးပါသည္။
Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP