အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာေက်ာင္းမ်ား

  • HOME »
  • ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာေက်ာင္းမ်ား
မိတ္ဆက္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္

ISI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL [ISI]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ တကထႏိုဘဘ၊ အိေကဘုခုရိုး၊ ဂိဖု၊ နဂါႏို (Tokyo, Shinjuku (Takadanobaba), Ikebukuro, Gifu, Nagano)

ISI home page

TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE [TIEC]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ဟခ်ိအိုးဂ်ိၿမိဳ႕ (Tokyo, Hachioji-Shi)
東京国際交流学院

TOKYO WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ရွင္းဂ်ဴကု (Tokyo, Shinjyuku Takadano baba)
早稲田

MEISEI INSTITUTE OF CYBERNETICS [MIC]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ခ်ီဘခရိုင္ ရွင္းမစုထိုၿမိဳ႕ (Chiba-ken, Shinmatsudo City)
明生

INTERNATIONAL NIPPON SCHOOL [NIS]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မိအဲခရိုင္ ေရာ့ကအိခ်ိၿမိဳ႕ (Mie-ken, Yokaichi City)
international nippon school

SHIZUOKA JAPANESE EDUCATION CENTER [SJEC]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရွီဇုအိုကခရိုင္ ရွီဇုအိုကၿမိဳ႕ (Shizuoka-ken, Shizuoka City)
静岡

KOBE JAPANESE LANGUAGE ACADEMY [KJLA]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဂူးမခရိုင္ ခိုဘဲၿမိဳ႕ (Gunma-ken, Kobe City)
神戸

NISHINIHON INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE [NIEC]

တည္ေနရာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကုအိုကခရိုင္ ဖူကုအိုကျမိဳ႕ (Fukuoka-ken, Fukuoka City)
福岡

အထက္ပါေက်ာင္းမ်ားအျပင္ မိမိတက္လိုေသာၿမိဳ႕မွေက်ာင္းသို႔လည္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္
Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP