အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားေပးမႈ

 • HOME »
 • ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားေပးမႈ

jp lan1

 • MM Biz ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္သြားမည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အေတြ႕အႀကံဳ ရင္က်က္ေသာ ဆရာ/မမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးျခင္း (သို႔) အဖြဲ႔ငယ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည္အထိ MM Bizကုမၸဏီတြင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
 • Course တစ္ခုတည္း တက္ရံုျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ Grammar, Speaking, Kanji, Exam practice မ်ားအားလံုးပါဝင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။
 • Level test မ်ားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။
 • ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား (Level test)ကိုလည္း ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
 • MM Biz ကုမၸဏီမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္မသြားခင္အခ်ိန္အထိ ဂ်ပန္စာကိုဆက္လက္ေလ့လာေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Home Teacher

 • MM Biz ကုမၸဏီမွ ဂ်ပန္စာကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက အိမ္အေရာက္ ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားေပးေသာ အစီအစဥ္ စတင္ပါၿပီ။
 • တက္လိုေသာ ရက္ အခ်ိန္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။
 • မိမိ၏ သင္ၾကားၿပီးစီးေသာ အခ်ိန္အလိုက္ ကုမၸဏီမွ Certificate မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးပါသည္။
 • အေသးစိတ္ကို MM Biz ကုမၸဏီတြင္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

teacher adv

teacher adv2

teacher adv3

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP