ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

Jp income35hr

¥=ဂ်ပန္ယန္း (တစ္ယန္းကို ျမန္မာေငြ တစ္ဆယ္က်ပ္ခန္႔)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂၈ နာရီသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၂၈နာရီထက္ပို၍ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ေက်ာင္းတက္သူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမွဆရာ/မမ်ားသည္လည္း ၂၈နာရီထက္ပို၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ သိရွိေသာ္လည္း အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းစသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆရာ/မ မ်ားထံမွ ၾကားသိထားပါတယ္။

အထက္တြင္ျပသထားေသာ တြက္ခ်က္ပံုသည္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္ကို ကာမိယံုမွ်သာ ရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း တစ္လ သိန္း ၃၀ခန္႔ ရွာႏိုင္မည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္မွန္းဆႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တြက္ခ်က္ပံုသည္ ခန္႔မွန္းမွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔တက္သည့္ေက်ာင္း ေနထိုင္သည့္ အရပ္ေဒသႏွင့္လိုက္၍လည္း ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る