ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမူ Fukuoka တြင္ မေန႔ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
Mainichi သတင္းစာတိုက္မွ သတင္းကို ဘာသာျပန္၍ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားမ်ား သတိျပဳႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတက္ရမည့္ေက်ာင္း ၄င္းေက်ာင္းဟာ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ ညီညြတ္ရဲ့လား ဒါေတြကို စဥ္းစားဖို႔လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဖြံၿဖိဳးဆဲျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ား (ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ဗီယက္နမ္) ေက်ာင္သားမ်ားကို အလုပ္အမ်ားႀကီးလုပ္လုိ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ဆြယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔လည္း ေအးဂ်င့္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကေန ဒီလိုမ်ိဳးစကားေတြနဲ႔ ဆြယ္တဲ့ ေက်ာင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ကၽြန္မတို႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လက္တြဲလုပ္ကိုင္ပါတယ္။

ဒီျပသာနာနဲ႔မဆိုင္ေပမဲ့ Shizuoka ဘက္မွာ အလုပ္မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားရဲ့ လုပ္အားခထဲမွ လစဥ္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖတ္ယူတယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းလဲရွိတယ္လို႔ ၾကားမိပါတယ္ (၄င္းေက်ာင္းတြင္တက္ေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားထံမွ)။ အဲဒီေက်ာင္းက အခုလက္ရွိလဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ သင့္တင့္သေလာက္ေတာ့လည္း အလုပ္လုပ္လို႔ရပါတယ္ ဒါေပမဲ့ မသြားခင္ကတည္းက ေငြရဖုိ႔တစ္ခုတည္း ဦးတည္ေနရင္ အမွားမ်ားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္တယ္။

ႏွင္းႏွင္းယု
အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ

*********************************
ခရိုင္ရဲက တရားမဝင္အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ အလုပ္ေစခိုင္းမႈျဖင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ခံ(理事長rijichou) ၃ဦး၏အိမ္ကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး

ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပဌာန္းထားေသာ တပတ္၂၈နာရီထက္ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ေစသည္ဟု သံသရရွိသျဖင့္ Fukuoka ခရိုင္ရဲက ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ၂၃ရက္တြင္ Fukuoka ခရိုင္ Naogata ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ”JAPAN INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE「JAPAN国際教育学院」” ကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တာဝန္ရွိသူ ၃ဦး၏ ေနအိမ္္အား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက တာဝန္ရွိသူ ၃ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္ေနရာ တစ္ခုစီမွာ အလုပ္ခ်ိန္ကို ျပဌာန္းထားသည္ နာရီအတြင္း ေဘာင္ဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ခရိုင္ရဲမ်ားက ဆက္လက္စံုစမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္။
ေက်ာင္းတာဝန္ခံ ၃ဦးက ၄င္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ဗီယက္နမ္ေက်ာင္းသား/သူ ၄ဦးကို အလုပ္ေနရာတစ္ခုထက္ပိုၿပီး မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး တပတ္လွ်င္ ၂၈နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလုပ္ေစခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းေက်ာင္းသား၄ဦးကိုလည္း ျပဌါန္းခ်က္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးမည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္စရိတ္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းကိုမႈ ႃခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လဝက၏အဆိုအရ ခရိုင္အသီးသီးရွိ လဝကရံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရၿပီး sexual entertainment မွလြဲ၍ က်န္အလုပ္မ်ားကို တပတ္ ၂၈နာရီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ခရုိင္စစ္ေဆးေရးမႈးမ်ားက JAPAN INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTEတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ထို႔နည္းတူစြာ လဝက၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး ၄င္းနယ္ေျမရွိ စားေသာက္ကုန္ထုပ္လုပ္ေသာ စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္ေနရာတစ္ခုစီတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တပတ္၂၈နာရီအတြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အလားတူအလုပ္မ်ားကို တစ္ခုထက္ပိုၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၿပီး စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ နာရီကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ေက်ာင္း၏အဆိုအရ ဘယ္သူက ဘယ္ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး လုပ္အားခမည္မွ်ရေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရိုင္ရဲမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား ျပဌါန္းခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေက်ာင္းမွသိရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆသည္ဟုဆိုသည္။
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္ေနရာမိတ္ဆက္ေပးၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္အားခမွ ေက်ာင္းလခ တစ္လ ယန္း၅ေသာင္းကို ေကာက္ခံေနခဲ့သည္။ ခရိုင္ရဲမ်ားက မိမိ၏ေက်ာင္း ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၄င္းလုပ္နည္းကို လုပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး တာဝန္ခံမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားရန္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။
၄င္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၀ ဧၿပီတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ နီေပါေက်ာင္းသူ/သား ၂၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ေနသည္။ Home Pageတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားအရ တစ္ႏွစ္ခြဲ မွ ၂ႏွစ္အထိ course ၃ခုရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ေစႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မညီေသာ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ မၾကာေသးခင္က အိုဆာကာရဲက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ duty free shop 「laox ラオックス」မွ သူေဌးမ်ားကို ဥပေဒဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သံသရရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္လည္းရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းမ်ားကို ေဖၚထုပ္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပဌါန္းခ်က္ကိုမညီေသာ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္
၄င္း၂ခုစလံုးကို လဝကဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည္ (အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္)။ ေဖာက္ဖ်က္ပါက အလုပ္ခုိင္းေစသူ (အလုပ္ရွင္)ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသူကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ သိန္း၃၀ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ၂ခုစလံုး က်ခံေစမည္။ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစုေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားသည္ လဝကတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ လုပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁ႏွစ္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ဂ်ပန္ယန္းေငြ သိန္း ၂၀ သို႔မဟုတ္ ၂ခုစလံုးက်ခံေစမည္။ (ဂ်ပန္သတင္းကို မူရင္းအတုိင္းဘာသာျပန္ထားသည္)

Mainichi သတင္းစာတုိက္မွ ေဖၚျပထားေသာ ဓါတ္ပံု

Mainichi သတင္းစာတုိက္မွ ေဖၚျပထားေသာ ဓါတ္ပံု


*****************************************
မူရင္းပိုစ့္

mainichi.jp/articles/20160123/k00/00e/040/263000c

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る