အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း

 • HOME »
 • လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

 1. ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရအထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
 2. ဂ်ပန္ဘာသာ JLPT (သို႔) Nat-Test ၏ N-5 ကိုေအာင္ျမင္ထားသူ (သို႔) N5 level ႏွင့္ညီေသာအရည္အျခင္းရွိသူ
 3. အသက္ 30ႏွစ္အထိ
 4. N3 Certificate ရရွိထားၿပီး တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခ ႏွစ္ဝက္ခြဲသြင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

လိုအပ္ေသာစာရြတ္စာတမ္းမ်ား

 1. မွတ္ပံုတင္ (မူရင္း)
 2. သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း)
 3. ဆယ္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ (မူရင္း)
 4. ဆယ္တန္း အမွတ္စာရင္း (မူရင္း)
 5. ဘြဲ႕ရၿပီးျဖစ္ပါက ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း)
 6. ႏွစ္အလိုက္တကၠသိုလ္ အမွတ္စာရင္းမ်ား (မူရင္း)
 7. တကၠသိုလ္ တက္ေနဆဲျဖစ္ပါက ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ (မူရင္း)
 8. ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေအာင္လတ္မွတ္ (မူရင္း)(JLPT, Nat-test)
 9. အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါက အလုပ္ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)
 10. တက္ေရာက္ဖူးေသာ သင္တန္းမ်ား၏ ေထာက္ခံစာ/ေအာင္လက္မွတ္(မူရင္း)
 11. Passport ရွိလွ်င္(မိတၱဴ)၊ မရွိေသးလွ်င္ေလွ်ာက္ထားပါရန္
 12. 6လအတြင္းရိုတ္ထားေသာဓါတ္ပံု ၁၀ ပံု (size 3x4cm)
ေက်ာင္းတက္မည့္သူ၏ အေထာက္အထား စာရြတ္စာတမ္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌါနတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ပါ ေမြးသကၠရဇ္ႏွင့္ အျခားေထာက္ခံစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ နာမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား တူညီမႈရွိမရွိကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အျခားသိလိုေသာအရာမ်ားကို ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္တြင္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္- 0933377570 အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ
အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ info@mm-biz.com မွေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္
Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP