မဂၤလာပါ
အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျဖည္စြက္ေရးသားျခင္းကို တာဝန္ရွိသူမွ ႀကီးၾကပ္၍ အမွားအယြင္းမရွိ ေရးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးျခင္းက မိမိျဖည့္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာကို သိေနေစရန္ ကိုယ္စားျဖည့္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္မေပးပါ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုသူတိုင္းအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ သြားႏိုင္ေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
12045371_912946695421791_5861304876914149904_o

အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
09-3337-7570
09-96110-4477
こんにちは。
弊社では留学申請者が申請書を記入する際間違いがないよう、責任者が見て確認しながら一緒に記入します。
学生一人ひとりが記入した内容を把握できるように自分自身で書いてもらっています。
代筆することは禁止しています。

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る